Wszystkim zainteresowanym sponosorowaniem rodziców i dziadków, podaje się do wiadomości, iż w ciągu ostatnich miesięcy Ministerstwo ds Obywatelstwa i Imigracji nie opublikowało jeszcze żadnych dodatkowych informacji w tej sprawie.

Dla przypomnienia, w listopadzie 2011 roku rząd kanadyjski zdecydował się na podjęcie działań zmierzających do redukcji liczby podań a tym samym czasu niezbędnego do ich rozpatrzenia.

Dane statystyczne z tamtego okresu podawały liczbę 165 tysięcy rodziców i dziadków, którzy ubiegali się o otrzymanie statusu stałego rezydenta w Kanadzie. Każdego roku, Ministerstwo ds Obywatelstwa i Imigracji otrzymuje blisko 38 tysięcy podań od rodziców i dziadków, i przewiduje się, że liczba ta będzie stale rosła jeśli nie zostaną podjęte żadne konkretne działania.

A oto wypowiedź Ministera ds. Obywatelstwa i Imigracji, Jaysona Kenney z listopada 2011 roku: „Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków o sponsorowanie przekracza obecnie 7 lat, i bez dodatkowych działań, będzie on stale rósł. Taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania. Należy podjąć natychmiastowe kroki w celu redukcji zaległości, przy jednoczesnym skróceniu czasu oczekiwania na rozpatrzenie podań. Nie do pominięcia jest również fakt, iż na przestrzeni lat zmianie mogą ulec przepisy regulujące procedury ubiegania się o pobyt stały w Kanadzie przez rodziców i dziadków, w związku z czym może się okazać, iż część z nich nie będzie kwalifikować się do udziału w tym programie.”

W celu zapobieżenia takiej sytuacji, Ministerstwo ds Obywatelstwa i Imigracji ogłosiło wprowadzenie I-go Etapu Planu Szybszego Łączenia Rodzin.

Rząd Kanady zobowiązał się do zwiększenia o 60 procent rocznie liczby sponsorowanych rodziców i dziadków. Oznacza to, iż w bieżącym roku 2012 Kanada przyjmie blisko 25 tysięcy podań w porównaniu do 15 tysięcy 500 podań w roku 2010. Jest to najwyższy wskaźnik w ciągu ostanich dwóch dziesięcioleci.

Rząd Kanady wprowadził tzw. „Super Wizę dla Rodziców i Dziadków”, ważną na okres do 10 lat. Posiadanie wizy wielokrotnego przekroczenia granicy, począwszy od 1 grudnia 2011, umożliwi wnioskodawcom pozostanie w Kanadzie na okres 24 miesięcy jednorazowo, bez konieczności odnawianie statusu w Kanadzie. Czas oczekiwania na jej wydanie to 8 tygodni od momentu złożenia podania. Oznacza to, iż zamiast czekać 8 lat, rodzic czy dziadek może przyjechać do Kanady w ciągu 8 tygodni. Rodzice i dziadkowie,którzy zdecydują sie skorzystać z tego przywileju będą wciąż zobowiązani do wykupienia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego na okres ich pobytu w Kanadzie.

Zgodnie z zapowiedzią, rząd zdecydował się zwrócić do opinii publicznej w sprawie konsultacji dotyczących wprowadzenia koniecznych zmian w funkcjonowaniu programu, aby w przyszłości uniknąć ewentualnej konieczności reewaluacji całej procedury. Miałoby to, między innymi, zapobiec powstawaniu zaległości z jednoczesnym wprowadzeniem ograniczeń budżetowych.

Przewiduje się, iż w drodze wprowadzenia 24 miesięcznej przerwy w przyjmowaniu nowych podań, licząc od 5 listopada 2011 roku, Ministerstwo ds Obywatelstwa i Imigracji będzie w stanie maksymalnie zmniejszyć liczbę wniosków oczekujących na rozpatrzenie.

Jak podkreślił minister Kenney, „Rząd Kanady w pełni deklaruje chęć pomocy w kwestii łączenia rodzin. Jesteśmy świadomi tego, iż to czego najbardziej potrzebują rodzice i dziadkowie, ubiegający się o pobyt staly w Kanadzie, to możliwość połączenia się i spędzenia czasu z ich rodzinami. Jeśli nie podejmiemy natychmiastowych kroków zmierzających do usprawnienia procesu sponsorowania rodzin, może się okazać, iż nie będziemy w stanie efektywnie kontrolować ani liczby wniosków ani też czasu oczekiwania na ich rozpatrzenie, co doprowadzi do kompletnego chaosu. Mamy też nadzieję, że zastosowanie szeregu innowacji, skróci czas oczekiwania na decyzję urzędu imigracyjnego, a Super Wiza dla Rodziców i Dziadków będzie odpowiedzią na potrzeby rodzin. Spodziewamy się, że po upływie około dwóch lat, będziemy w stanie wprowadzić II Etap Planu Szybszego Łączenia Rodzin po uprzednim przeprowadzeniu serii konsultacji z opinią publiczną.”

Comments are closed.