Zgodnie z informacją opublikowaną 9 lipca 2012 roku w Biuletynie Informacyjnym Ministerstwa ds. Obywatelstwa i Imigracji, dzieci pracowników zagranicznych posiadających tymczasową wizę pracowniczą w Albercie, będą mogły ubiegać się o wydanie tzw. Otwartego Pozwolenia na Pracę w prowincji Alberta.

Dodatkowo, zgodnie z aneksem 7.3 do projektu, osoby te mogą być w przyszłości zwolnione z obowiązku starania się o wydanie pozytywnej Opinii Rynku Pracy (LMO).

Czas trwania projektu został przedłużony do końca lipca 2013 roku. Oznacza to, iż podania wszystkich zainteresowanych muszą wpłynąć do urzędu do końca lipca 2013 roku. Data ta odnosi się tylko i wyłącznie do terminu składania podań i nie jest ona datą ważności wydanej wizy pracowniczej.

A oto warunki, które będą musiały być spełnione, aby móc ubiegać się o udział w wyżej wymienionym projekcie:

  1. Wiek od 18 do 22 roku życia w momencie składania podania i posiadanie uprawnień do podjęcia pracy na terenie prowincji
  2. Osoba taka musi odpowiadać kryteriom dziecka będącego na utrzymaniu swojego rodzica tzn. musi być finansowo od niego uzależniona
  3. Jego/jej rodzic jest posiadaczem tymczasowej wizy pracowniczej w Albercie, ważnej na okres przynajmniej sześciu miesięcy, uprawniającej do wykonywania zawodu kategorii 0, A lub B według Kanadyjskiej Klasyfikacji Zawodów

Wydanie Otwartego Pozwolenia na Pracę:

  1. Otwarte pozwolenie na wykonywanie dowolnego, bliżej niesprecyzowanego zawodu lub otwarte pozwolenie na pracę z pewnymi restrykcjami, co do jej charakteru, określonymi na podstawie rezultatów przeprowadzonych badań lekarskich może być wydane takiej osobie, jeśli mieści się ona w granicy wiekowej, jak powyżej, i towarzyszy zagranicznemu pracownikowi(głównemu wnioskodawcy), będącego posiadaczem tymczasowej wizy pracowniczej. W tym celu należy złożyć podanie oraz uiścić opłatę za jego rozpatrzenie, bez konieczności ubiegania się o wydanie pozytywnej opinii przez Kanadyjski Urząd Zatrudnienia
  2. Otwarte Pozwolenie na Pracę może być wydane dziecku towarzyszącemu swojemu rodzicowi(głównemu wnioskodawcy) w podróży do Alberty tylko pod warunkiem, że rodzic jego zatrudniony jest w Albercie jako tymczasowy pracownik zagraniczny i posiada w danej chwili ważną wizę uprawniającą do podjęcia legalnej pracy. Podanie pracownika zagranicznego (głównego wnioskodawcy) oraz podanie towarzyszącej mu osoby o wydanie wiz pracowniczych mogą być złożone w tym samym czasie. Niemniej jednak, osoba towarzysząca może ubiegać się o wydanie wizy w punkcie przekroczenia granicy kanadyjskiej, lub urzędzie imigracyjnym wewnątrz Kanady. Data ważności Otwartego Pozwolenia na Pracę nie może przekracza daty ważności wizy pracowniczej rodzica (tymczasowego pracownika zagranicznego)
  3. Ewaluacja stopnia pokrewieństwa i zależności finansowej między zagranicznym pracownikiem(głównym wnioskodawcą) a osoba mu towarzyszącą odbywa się zgodnie z dotychczasowymi procedurami. Koniecznym jest przedstawienie dowodów w postaci odpowiednich dokumentów na potwierdzenie autentyczności związku między tymczasowym pracownikiem zagranicznym a jego/jej dzieckiem ubiegającym się o wydanie Otwartego Pozwolenia na Pracę w Albercie

Ważność Otwartego Pozwolenia na Prace i jego przedłużenie

  1. Okres ważności Otwartego Pozwolenia na Prace dla dzieci pracowników zagranicznych nie może przekraczać okresu ważności wizy ich rodziców(głównych wnioskodawców)
  2. Jeśli istnieją podstawy prawne do przedłużenia okresu ważności wizy wydanej tymczasowemu pracownikowi zagraniczneum, takie samo prawo automatycznie przysługuje ich dzieciom

Czas trwania projektu przedłużony został do 31 lipca 2013 roku. Oznacza to, iż podania o wydanie Otwartego Pozwolenia na Pracę będzie można składać do końca lipca 2013 roku.

 

Comments are closed.